fbpx

Ohutus, mõisted ja seadusandlus

Pürotehnikat kasutades pööra alati tähelepanu ohutusele!

Alljärgnevalt oleme välja toonud ilutulestikuga seonduvad ohutusnõuded, mõisted ja väljavõtted seadusandlusest. Lisaks igal tootel olevale  kasutusjuhendile tutvu kindlasti alljärgnevate juhistega enne mistahes ilutulestiku tegemist.

Ohutus

Reeglid pürotehnilise toote kasutamisel:

 • Osta pürotehnilisi tooteid ainult vastavat õigust omavast müügikohast.
 • Jälgi, et pürotehnilisel tootel ei oleks väliseid mehaanilisi vigastusi, nende esinemise korral tagasta toode müüjale.
 • Hoia pürotehnilist toodet kuivas kohas ja väldi selle niiskeks või märjaks saamist.
 • Loe läbi pürotehnilise tootega kaasas olev kasutusjuhend ja käitu vastavalt selles toodule.
 • Vali pürotehnilise toote kasutamiseks õige aeg ja koht selliselt, et sa oma tegevusega ei häiriks kaaskodanikke.
 • Ära tegele ilutulestikuga alkoholijoobes või psühhotroopse aine mõju all.
 • Ära kasuta ilutulestikku kohas, kus selle kasutamine võib tekitada ohtliku olukorra, ohutu kaugus on märgitud kasutusjuhendis või tootel.
 • Ettevaatamatus võib põhjustada tõsise õnnetuse.
 • Kindlasti ei tohi pürotehnilist toodet visata teiste isikute ega loomade suunas.
 • Jälgi, et kavandatava ilutulestiku kohal, lähedal või lennutrajektooril ei oleks takistusi.
 • Pärast süütenööri süütamist mine kiiresti ohutusse kaugusesse.
 • Korraga tohib süüdata ainult ühte pürotehnilist toodet ning mitut toodet ei tohi omavahel süütamiseks ühendada.
 • Kui ilutulestik pärast süütamist ei tööta, võib sellele läheneda 20 minuti möödudes.
 • Kui pürotehniline toode ostub praagiks, siis vahetame selle välja.  Praaktoode tuleb tagasta Ruf Eesti AS-ile.
 • Pärast pürotehnilise toote kasutamist korja kokku oma tegevusest tekkinud jäägid (sh prügi).

Mõisted ja seadusandlus

Pürotehniliste toodete müüki ja kasutamist, ilutulestike korraldamist ning kõiki muid selle valdkonnaga seotud isikute ja toimingute mõisteid ja tegevusi  reguleerib lõhkematerjaliseadus. Toome siinkohal seadusest välja mõned olulisemad mõisted ja märksõnad.

 • Lõhkematerjaliseadus sätestab avaliku korra ja julgeoleku tagamise eesmärgil nõuded lõhkematerjali ja pürotehnilise toote käitlemisele.
 • Pürotehniline toode on toode, mis on mõeldud kuumuse, valguse, heli, gaasi, suitsu või nende nähtuste kombinatsiooni saamiseks mitteplahvatusliku eksotermilise keemilise reaktsiooni abil ja mis sisaldab lõhkeainet või pürotehnilist ainet.
 • Pürotehniline aine on aine või ainete segu, mis on mõeldud tekitama mitteplahvatusliku iseeneslikult kulgeva eksotermilise reaktsiooni tulemusel soojust, valgust, heli, gaasi, suitsu või nende nähtuste kombinatsiooni.
 • Ilutulestik on vaatemäng, mis põhineb ilutulestikuks mõeldud pürotehnilise toote kasutamisel tekkival valgus-, suitsu- või heliefektil.
 • Pürotehnilise toote käitlemine on pürotehnilise toote võõrandamine, omandamine, valdamine, hoidmine, vedu, kasutamine ja hävitamine.

………………

 • Ilutulestikuks mõeldud pürotehnilised tooted jaotatakse järgmistesse kategooriatesse:

1) F1-kategooria – väga madala ohutasemega ja minimaalse müratasemega pürotehniline  toode, mis on ette nähtud kasutamiseks piiratud alal ning elamu siseruumis;
2) F2-kategooria – madala ohutasemega ja madala müratasemega pürotehniline toode, mis on ette nähtud kasutamiseks väljas piiratud alal;
3) F3-kategooria – keskmise ohutasemega pürotehniline toode, mis on ette nähtud kasutamiseks väljas suurel avatud alal ja mille müratase ei kahjusta inimese tervist;
4) F4-kategooria – kõrge ohutasemega pürotehniline toode, mida võib kasutada üksnes  erialateadmistega isik ja mille müratase ei kahjusta inimese tervist.

 • Teatri pürotehnilised tooted jaotatakse järgmistesse kategooriatesse:

1) T1-kategooria – madala ohutasemega pürotehniline toode;
2) T2-kategooria – pürotehniline toode, mida võib kasutada üksnes erialateadmistega isik.

 • Muud pürotehnilised tooted jaotatakse järgmistesse kategooriatesse:

1) P1-kategooria – madala ohutasemega pürotehniline toode, mis ei ole ilutulestikuks mõeldud toode ega teatri pürotehniline toode;
2)P2-kategooria – pürotehniline toode, mis ei ole ilutulestikuks mõeldud toode ega teatri pürotehniline toode ja mida võib kasutada üksnes erialateadmistega isik.

 • Erialateadmistega isik on käesoleva seaduse tähenduses isik, kellel on kompetentsus käidelda F4-, T2- või P2-kategooria pürotehnilist toodet. F4- ja T2-kategooria puhul on erialateadmistega isik pürotehniku kutse- või pädevustunnistust omav isik. P2-kategooria puhul on erialateadmistega isik asjakohase koolituse läbinud ja P2-kategooria pürotehnilise toote käitlemiseks kompetentsuse omandanud isik.

………….

 • Lõhkematerjali ja pürotehnilist toodet võib käidelda vaid tegevusloa alusel.

Käesoleva seaduse kohast tegevusluba ei pea olema:

1) F1-, F2-, F3-, T1- ja P1-kategooria pürotehnilise toote omandamiseks, valdamiseks, kasutamiseks, veoks ning hoidmiseks oma tarbeks;
2) F1-, T1- ja P1-kategooria pürotehnilise toote hoidmisel ja võõrandamisel majandustegevuses;
3) P2-kategooria pürotehnilise toote käitlemisel erialateadmistega isiku poolt
……………

 • Tegevusloa annab Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet.
 • Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet edastab lõhkematerjali käitleja tegevusloa taotluse Politsei- ja Piirivalveametile ning Kaitsepolitseiametile, kes oma pädevuse piires kooskõlastavad või jätavad taotluse põhjendatult kooskõlastamata 14 tööpäeva jooksul dokumentide laekumise päevast arvates.
 • Tegevusloa taotluses esitatakse lisaks majandustegevuse seadustiku üldosa seaduses sätestatud andmetele.

…………

 • Pürotehnik on isik, kellele on antud kutsetunnistus, mis annab õiguse ilutulestikku korraldada F4- ja T2-kategooria pürotehnilise tootega.
 • Pürotehnik peab:

1) olema läbinud erialase väljaõppe;
2) omama erialast töökogemust ilutulestiku lähiprofiilil olevatel töödel;
3) omama teadmisi ulatuses, mis tagab ilutulestiku tegemise ohutuse;

 • Lõhkematerjaliseaduse nimetatud isikute kompetentsuse vastavust nõuetele tõendatakse kutseseaduse kohase kutsetunnistusega, võttes arvesse antud seaduses pädevustunnistuse kohta sätestatut.
 • Pädevuseksam on Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti korraldatav lõhkematerjali ja pürotehnilise toote käitleja personali erialaste teadmiste ja oskuste kontroll pädevustunnistuse andmisel.
 • Pädevustunnistus tõendab isiku kompetentsust ja annab õiguse tegutseda pädevustunnistusel märgitud tegevusalal ja pädevuse ulatuses.
 • Pädevustunnistus antakse kehtivusega kuni viis aastat. Pädevustunnistuse kehtivust võib isiku taotlusel korduvalt viie aasta kaupa pikendada tingimusel, et isiku töövaldkonnas nõutav kompetentsus ei ole muutunud.
 • Pädevustunnistuse omanik peab vähemalt üks kord viie aasta jooksul osa võtma erialasest täiendusõppest. Täiendusõpe kestab vähemalt kuus akadeemilist koolitustundi ja peab seonduma pädevustunnistuse valdkonnaga. Täiendusõppeks on ka täienduskoolitusel lektorina esinemine. Täiendusõppe läbimine on pädevustunnistuse kehtivusaja pikendamise eelduseks.

…………….

 • Pürotehnilist toodet võib kasutada üksnes vastavalt selle kasutusotstarbele, kooskõlas ohutusnõuetega ning arvestades toote kasutamisele määratud vanusepiirangut. Pürotehnilise toote kasutamisel tuleb arvestada avalikus kohas käitumise ja avaliku korra nõudeid.
 • F4- ja T2-kategooria pürotehnilist toodet võib kasutada üksnes pürotehnik.
 • Pauguti kasutamine on keelatud. Seda keeldu ei kohaldata isiku suhtes, kes kasutab paugutit oma majandus- või kutsetegevuses.
 • Pauguti on teravaid kilde mitteandvasse mittemetallist kesta paigutatud pürotehniline toode, mis laengu süttimisel tekitab peamiselt pauguga heliefekti.
 • Laeva ohutusvarustuses kasutatava punase signaalraketi ja muu sarnase värvusega raketi kasutamine merel ning rannikul ohuolukorrata on keelatud.

…………….

 • Ilutulestiku korraldamise luba peab olema ilutulestiku korraldamiseks:

1) avalikul üritusel F3- ja F4-kategooria pürotehnilise tootega;
2) tiheasustusega asulas F4-kategooria pürotehnilise tootega.

 • Ilutulestiku korraldaja teavitab vähemalt kolm päeva ette järgmisi asutusi:

1) F4-kategooria pürotehnilise tootega ilutulestiku korraldamisel avalikul üritusel või  tiheasustusega asulas – Politsei- ja Piirivalveametit ning Päästeametit;
2) T2-kategooria pürotehnilise tootega ilutulestiku korraldamisel – Päästeametit;
3) lennuvälja lähiümbruses ilutulestiku korraldamisel, kasutades pürotehnilist toodet   lennukõrgusega üle 45 meetri, – Lennuametit.
…………….

 • Ilutulestiku korraldamise taotlus esitatakse valla- või linnavalitsusele või asjakohasele valla- või linnavalitsuse struktuuriüksusele
 • Kui on alust arvata, et ilutulestik läbib lennuvälja lähiümbruse lähenemis- või tõususektorit, tuleb ilutulestiku korraldamine kooskõlastada Lennuametiga. Lennuamet kooskõlastab taotluse või jätab selle kooskõlastamata kolme tööpäeva jooksul taotluse laekumise päevast arvates.
 • Loa andmisest võib keelduda, kui:

1) ilutulestiku korraldamine rikuks avalikku korda või kahjustaks inimese elu, tervist, asja või keskkonda ja rakendatavad ohutusabinõud ei oleks õnnetuse vältimiseks piisavad;
2) ilutulestiku korraldajal puudub tegevusluba, kui see on nõutav.

 • Valla- või linnavalitsus teavitab loa andmisest Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametit.

Nõuandeid ilutulestiku tegemiseks

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti pürotehnilise toote kasutamise juhend

Pürotehnikat kasutades pööra alati tähelepanu ohutusele!

Looks like you have blocked notifications!

Ostukorv

0
Sinu ostukorv on tühi.
preloader