Merepääste varustuse hävitamine

Mida teha aegunud merepääste varustusega?

Saate meile tuua, sest meie pakume  merepääste varustuse hävitamise teenust.

Mis on merepääste varustus?

Siia kuuluvad näiteks langevarju- või signaalrakett (parachute signal rocket),  käes hoitav säratuli või tõrvik  (hand flare), valgus- ja suitsupoi (light and smoke buoy),  suitsusignaal (smoke signal),  varu rakett liiniheitjale (spare rocket for LTD).

Merepääste varustuse hävitamise hind sõltub kogusest ja toodetest.

Ettevõtetele pakume kohale toimetamiseks transporti.

Eraisikud saavad hävitamiseks mõeldud merepääste varustuse tuua meie lattu Tallinnas, aadressil Kadaka tee 52.  Eelnevalt palume kontakteerud meie kontoriga telefonil  +372 653 1068 või e-posti teel ruf@fireworks.ee

Juhime tähelepanu,  et aegunud merepääste varustuse kasutamine on ohtlik!  

Kindlasti ei sobi aegunud merepääste varustusega tähistada vana aasta ära saatmist või muud tähtsündmust!

 

 


Pürotehnilise toote hävitamisele esitatavad nõuded

Vastu võetud 05.10.2004 nr 186

Määrus kehtestatakse «Lõhkematerjaliseaduse» (RT I 2004, 25, 170) § 53 lõike 5 alusel.

§ 1. Reguleerimisala

Käesolev määrus kehtestab pürotehnilise toote hävitamisele esitatavad nõuded.

§ 2. Hävitamisele kuuluvad pürotehnilised tooted

Hävitada tuleb pürotehnilised tooted, mis on:
1) defektsed;
2) leitud;
3) katsetamistulemuste põhjal tunnistatud kasutuskõlbmatuks.

§ 3. Pürotehnilise toote hävitamise viisid

Pürotehnilist toodet võib hävitada põletamisega, leotamisega või mehaanilisel teel selleks ettenähtud ja kohandatud kohas. Pürotehnilist toodet võib hävitada ka ära kasutamise teel kohas, kus on välistatud oht inimesele, varale ja keskkonnale.

§ 4. Defektse pürotehnilise toote tagastamine

Defektne pürotehniline toode tuleb tagastada selle kasutusjuhendis märgitud isikule. Defektseks pürotehniliseks tooteks loetakse tõrke andnud, niiskunud või vigastatud pürotehnilist toodet.

§ 5. Hävitamise korraldus

(1) Pürotehnilist toodet võib hävitada üksnes selleks erialast pädevust omava isiku juhendamise ja järelevalve all.

(2) Enne hävitamist tuleb veenduda, et:
1) hävitamisele kuuluv pürotehniline toode on ohutus kohas;
2) ohtlikus alas ei ole inimesi;
3) ohtliku ala valvurid on asunud neile määratud kohtadele.

(3) Hävitamisel osalevad isikud peavad olema varustatud asjakohaste isikukaitsevahenditega.

(4) Hävitamiskohas peab olema vähemalt üks tulekustuti minimaalse tulekustutusaine massiga 6 kilogrammi.

(5) Pürotehnilise toote hävitamise kohta koostatakse hävitamise akt, kuhu märgitakse hävitamise kuupäev, hävitatud pürotehnilise toote nimetus ja kogus, hävitamise viis, hävitamise koht, hävitamise põhjus ning hävitamise eest vastutanud isiku nimi. Hävitamise akt peab olema allkirjastatud hävitamise eest vastutanud isiku poolt.

(6) Hävitamiskohta võib tuua ainult samal päeval hävitatavad pürotehnilised tooted.

(7) Hävitamisele kuuluv pürotehniline toode peab olema kaitstud teiste hävitatavate pürotehniliste toodete poolt tekitatavate sädemete ja paiskuvate kildude eest.

(8) Hävitamisele toodud pürotehnilise toote sattumine kõrvaliste isikute valdusse peab olema välistatud.

Looks like you have blocked notifications!

Vaata ka neid

Kuidas mullamutte tõrjuda?

Arusaam, mis kahju need mutid ikka teha saavad, on petlik – kahjustusi ei ole peale mullakuhilate ehk kohe märgata. Hiljem võib ette tulla aga maa vajumist ja tühjade urgude täitumist uute asukate, põld-uruhiirtega. Kevad on parim aeg muttide püügiks, kuna

Ostukorv

0
No products in the cart.